Spara och bevara* bibliographic database

Boro, Marte and Amundsen, Ingun B. (2014) Informasjon om Riksantikvarens arbeid med bymiljø, klima og energisparing. Documentation. Riksantikvaren.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/1125...

Abstract

I Tildelingsbrevet 2014 fra KLD heter det at Riksantikvaren skal: «Videreføre sitt gode arbeid med kunnskapsheving innenfor klima og energi. Det gjelder både kunnskap og kompetanse om klimabelastninger på eksisterende kulturminner, og kunnskap om hvordan bevaring av kulturminneverdiene kan forenes med miljøhensyn og energisparetiltak i eksisterende bygningsmasse. I dette ligger også å bidra inn mot utviklingen av plan- og bygningsloven slik at de ressursene eksisterende bygg representerer blir utnyttet parallelt med at de kultur-historiske verdiene blir tatt vare på.» Videre heter det at Riksantikvaren skal være pådriver/ rådgiver for bruk av kulturminner og kulturmiljø som ressurser i by- og tettstedsutvikling for å skape levende bymiljøer og kvalitet i omgivelsene. Viktig i denne forbindelse er arbeidet med et program for gater og plasser i samarbeid med Statens vegvesen. Det er stort fokus på og potensiale for energieffektivisering og dels også på bruk av fornybar energi for å redusere klimabelastningene. Eksisterende bygg er en stor ressurs; økonomisk og bruksmessig, i tillegg til sine kulturhistoriske verdier. Det at disse bygningen allerede er bygget, materialene er utvunnet, transportert og satt sammen er et stort pre foran nybygg. Ved nybygging vil det være store utslipp av klimagasser fra produksjon av materialer, transport til byggeplass og fra selve byggingen. Men svært ofte blir nybygging og større omfattende rehabiliteringer av eksisterende bygg sett på som den beste klimaløsningen. I vårt arbeid ser vi på forbedringer av enkeltbygg, men også på forbedringer på områdenivå mm. Det er også et stort potensiale for miljøvennlig utvikling av byer, byområder og infrastruktur. Byenes kulturarv er grunnleggende for bærekraft, liv og utvikling i byen. Fortsatt bruk og forbedring av eksisterende bygningsmasse er god klima- og miljøpolitikk. Den eksisterende byen må sees som en integrert del av løsningen for framtidens byer. Viktige deler av en nasjons historie ligger i byenes form, bygninger og kulturmiljøer. Dagens byutvikling er en del av den pågående historien til byene. Samfunnet er i kontinuerlig endring, og dette er særlig merkbart i de byene og byregionene som nå opplever befolkningsvekst og press på arealer og infrastruktur. Dette innebærer utfordringer for miljø og klima, helse og livskvalitet. Kulturmiljøene og kulturminnene i byene blir satt under press, og i denne sammenhengen er det viktig å påpeke kulturarvens verdi og potensial som en ressurs for livskvalitet og bærekraftig utvikling. Kulturminnene og –miljøene representerer ressurser som må forvaltes i tråd med prinsippene for bærekraftig bruk og utvikling. De har vesentlig betydning for bylandskapets særpreg og attraktivitet som bosted og reisemål og de representerer store fysiske ressurser. Kulturminner er en del av kvaliteten, attraktiviteten og kontinuiteten i omgivelser i stor endring.

Item Type: Monograph (Documentation)
Uncontrolled Keywords: klimatförändringar, energieffektivisering, kulturhistoriska värden, stadsutveckling
Subjects: Svenska, danska, norska > Klimatstyrning
?? manage ??
Svenska, danska, norska > Inneklimatmätning
Depositing User: Universitetsadjunkt Susanna Carlsten
Date Deposited: 19 Jun 2014 12:52
Last Modified: 04 Apr 2017 10:48
URI: http://eprints.sparaochbevara.se/id/eprint/773

Actions (login required)

View Item View Item