Spara och bevara* bibliographic database

Cehlin, Mathias and Akander, Jan and Persson, Gustav (2012) Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter - Elva lokala exempel år 2012: Del 1 och 2. Technical Report. Högskolan i Gävleborg.

Full text not available from this repository.
Official URL: http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/miljo-och...

Abstract

Rapporten i sin helhet består av två delar. Föreliggande är Del 1. Del 2 innehåller detaljerade beskrivningar av de 11 byggnaderna. Projektets rapporter finns att ladda ner på http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/klimat--ochenergistrategi/ projekt-flerbostadsfastigheter/Pages/default.aspx De regionala förutsättningarna i Gävleborg har varit ett nyckelord i föreliggande rapport. Syftet med projektet har varit att ta fram lokala exempel på kostnadseffektiva nergiåtgärder på flerbostadshus i regionen, med målet att halvera energianvändningen och samtidigt reducera utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2-e) med 75 %. Projektet utgick rån 11 byggnader, vardera med olika ägandeformer, storlekar, byggår, stommar, ventilationssystem och uppvärmningssystem. Tillsammans med fastighetsägarna och förvaltarna genomfördes energikartläggningar av byggnaderna för att studera byggnadens skick och möjligheter att genomföra ändringar. Detta skedde genom okulära besiktningar, momentana och korttidsmätningar samt genomgång av befintlig information, t ex energiräkningar, ritningar, energideklaration, bligatorisk VentilationsKontroll (OVK) samt information om bevarandekrav. Med uppgifter från energikartläggningen byggdes modeller upp i energisimuleringsprogram, vilka kalibrerades mot verklig (fakturerad) energianvändning. Med de kalibrerade modellerna som utgångspunkt, simulerades den energibesparing som olika åtgärder och åtgärdspaket skulle kunna ge. Lönsamheten av åtgärderna uppskattades med LCC-kalkyler (livscykelkostnadskalkyler) och resultaten redovisades för fastighetsägarna. I diskussion med fastighetsägarna, har de själva föreslagit vilka åtgärder de kan tänka sig genomföra under den närmaste framtiden. I rapporten behandlas statistik för energianvändning i flerbostadshus i regionen och jämförs med Sveriges genomsnittliga värden för flerbostadshus – statistik som kommer från Energimyndigheten och Statistiska Centralbyrån (SCB) samt från Boverkets register Gripen. Uppgifterna är inte samstämmiga. Mätresultat har sammanställts med avseende på entilationsgrad, innetemperaturer, klimatskärmarnas luftotätheter och köldbryggor. Ur undersökningen har även andelen byggnader som genomgått energideklaration, OVK och radonmätningar tagits fram. Ett av problemen med ekonomiska kalkyler är att bedöma uruvida en åtgärdskostnad eller del av kostnaden ska betraktas som en renodlad energiåtgärd, som en nderhållskostnad eller som en eftersatt underhållskostnad. Lönsamhetsbedömningarna är känsliga för nvesteringskostnader, antagna framtida energipriser och företagets kalkylränta. Det går att uppnå en halvering av energianvändningen. Denna kommer i framtiden att bidra till lönsamheten, men energibesparingen kan inte enkomt stå för lönsamheten. Andra faktorer, som socioekonomiska, hyreshöjning etc måste ingå i helhetsbilden. Av de fall som är lönsamma, är ungefär 20 % energibesparing möjlig i dessa utifrån dagens kostnadsbild, framtida energiprisutveckling (3 % fjärrvärme och 5 % el) och kalkylräntan 6 %. Anledningen är att dagens energipriser är för låga för att motivera åtgärder ur ren energisynpunkt. Installationer ger generellt större lönsamhets-möjligheter än konstruktionsåtgärder (förutom ventilationssystem). Styr- och regleråtgärder, till exempel optimering av drift, ger god lönsamhet. Solenergi är lönsamt i många fall. Minskning av CO2-e med 75 % kan ej uppnås eftersom järrvärme, med sina låga CO2-e utsläpp, står för övervägande andelen av uppvärmningen av utrymmen och varmvatten i länets flerbostadshus. Projekt av denna karaktär är viktiga – varje region måste bygga upp egen kompetens där ett brett deltagande av aktörer i olika sektorer representeras: fastighetsägare, byggföretag, energileverantörer, konsulter, tjänstemän, politiker m.fl.

Item Type: Monograph (Technical Report)
Subjects: Svenska, danska, norska > Byggnadens klimatskal
Svenska, danska, norska > Simulering
Svenska, danska, norska
Depositing User: Susanna Carlsten
Date Deposited: 23 Nov 2017 12:14
Last Modified: 23 Nov 2017 12:15
URI: http://eprints.sparaochbevara.se/id/eprint/892

Actions (login required)

View Item View Item